Notis Privasi

Notis Privasi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA")

Notis privasi ("Notis") ini ditujukan kepada para pelanggan yang sedia ada dan / atau bakal pelanggan, pembekal, vendor, kontraktor dan penyedia perkhidmatan menurut PDPA yang berkuat kuasa pada 15 November 2013.

Bagi maksud Notis ini,

"Data Peribadi" bermaksud semua maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan seseorang individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat itu, atau daripada maklumat dan apa-apa maklumat lain dalam milikan kami yang termasuk apa-apa data peribadi yang sensitif dan penyataan pendapat tentang individu tersebut.

"Pemprosesan" ertinya mengumpul, merekod, memegang atau menyimpan data, menyusun, menyesuaikan atau mengubah data, mendapatkan kembali, merujuk kepada atau menggunakan data, menzahirkan atau memindahkan data atau mendedahkan data yang sedia ada kepada pihak ketiga, menjajarkan, menggabungkan, membetulkan, memadamkan, atau memusnahkan data.

"Entiti Sekutu" ertinya mana-mana firma, syarikat, perbadanan atau organisasi lain yang dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad dan di mana istilah " kawalan " apabila digunakan sehubungan dengan mana-mana organisasi bermakna pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan atau mengendalikan pengurusan dan dasar organisasi, sama ada melalui pemilikan saham atau kontrak atau sebaliknya.

Pengumpulan Data Peribadi

Dalam perjalanan urusan anda dengan kami, kami akan dan/atau telah mengumpul Data Peribadi yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut : -

a. nama dan / atau nama syarikat;

b. kewarganegaraan dan nombor pengenalan dan / atau nombor pasport;

c. profesion, nama syarikat, jawatan dan pendapatan;

d. status perkahwinan dan butiran ahli keluarga;

e. minat atau pilihan kegemaran anda seperti bahasa, produk atau informasi yang diminati, cara berkomunikasi dan pemasaran yang diminati;

f. maklumat kenalan seperti nombor telefon, alamat e-mel, alamat pos;

g. tarikh lahir, umur dan jantina;

h. maklumat yang berkaitan dengan apa-apa harta yang telah dibeli dari kami atau data yang dikumpulkan melalui pendaftaran minat anda dengan kami untuk maklumat terkini dan pertanyaan;

i. gambar atau imej yang ditangkap melalui pengawasan video yang dipasang di premis kami;

j. maklumat akaun bank, butiran akaun, nombor rujukan fail cukai pendapatan, sumber pendapatan, jenis pinjaman yang dipohon berhubung dengan pembeli produk, nama pengenal;

k. maklumat daripada ejen anda dan butir-butir pinjaman

l. nama pengguna, kata laluan dan pengenalan lain apabila anda mendaftar di laman web kami; dan

m. pada pendapat kami dari semasa ke semasa, apa-apa maklumat lain yang menyebabkan anda boleh dikenal pasti atau apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti anda, berhubungan komersial antara anda dan kami.

Sumber Data Peribadi

Kami mengumpul Data Peribadi anda dari anda dan pelbagai sumber yang sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada: -

a. maklumat yang diberikan oleh anda, antara lain, borang pendaftaran, borang jualan, laman web;

b. pihak-pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan, rakan perniagaan, agensi-agensi rujukan kredit dan sumber maklumat yang ada secara terbuka;

c. maklumat yang diberikan oleh anda di acara-acara tajaan atau anjuran kami;

d. penyertaan anda dalam soal selidik dan tinjauan kami;

e. perolehan melalui kad perniagaan atau pemberian Data Peribadi anda kepada pekerja, pelanggan atau rakan perniagaan;

f. pengedaran bahan-bahan yang mengandungi maklumat peribadi anda secara sukarela;

g. perjanjian dan kontrak untuk penjualan dan pembelian hartanah atau perkhidmatan kami;

h. pemberian Data Peribadi untuk membeli atau bagi maksud prospek untuk membeli harta-harta kami;

i. peguam, perunding, juruaudit, akauntan, ahli bank dan / atau mana-mana pihak lain di mana kami melanggani; dan

j. apa-apa komunikasi bertulis dan / atau lisan di antara anda dan kami dan / atau ejen yang kami beri kuasa.

Tujuan Pengumpulan Maklumat Peribadi

Data Peribadi akan dikumpul, diproses dan digunakan oleh kami untuk tujuan berikut: - (secara kolektif dikenali sebagai "Tujuan"):

a. untuk menyampaikan kepada anda, jemputan ke aktiviti pelancaran projek kami buat masa kini dan masa depan, acara dan pameran anjuran kami serta menghantar maklumat seperti surat berita, e-mel, risalah, surat dan notis;

b. untuk memudahkan proses dokumentasi berhubungan dengan urus niaga komersil termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan perjanjian jual beli;

c. untuk menjalankan dan melaksanakan analisis pasaran atau demografi atau tinjauan trend;

d. Rakaman dalaman dan tujuan pentadbiran seperti kutipan hutang, proses pembayaran, bil, penyelenggaraan dan penyimpanan rekod pelanggan dan memproses penyertaan anda dalam pertandingan dan acara anjuran kami;

e. penyediaan dan pelaksanaan dokumen untuk kontrak dan tender latihan masa kini dan masa hadapan;

f. menjawab pertanyaan atau aduan anda;

g. untuk menilai permohonan / permintaan anda berkaitan produk-produk dan perkhidmatan kami;

h. untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda walaupun cek rujukan kredit / pelaporan dan pemeriksaan latar belakang lain pada anda seperti yang kita perlu;

i. untuk menjalankan proses pemasaran dan pemprofilan aktiviti pelanggan;

j. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan apa-apa bayaran yang terhutang kepada kami;

k. untuk mematuhi apa-apa hak dan kewajipan undang-undang atau berkanun;

l. bagi pencegahan, laporan apa-apa jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada pelaburan wang haram dan penipuan dan anda bersetuju dan bersetuju untuk mengizinkan kami menggunakan dan memproses Data Peribadi anda dengan cara yang seperti yang dikenal pasti dalam Notis ini.

Penzahiran kepada Pihak Ketiga

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga seperti berikut termasuk:

a. anak-anak syarikat dan Entiti Sekutu kami;

b. rakan perniagaan yang pada pendapat kami wajar dan perlu didedahkan kepada Data Peribadi anda;

c. teknologi maklumat (IT ) dan pembekal perkhidmatan kemasukan data;

d. mana-mana penasihat profesional termasuk juruaudit, kontraktor, perunding, peguam dan pembekal perkhidmatan profesional lain yang dilantik oleh kami;

e. syarikat-syarikat pengurusan harta;

f. organisasi yang menyediakan penghantaran, pengambilan pekerja, penyelidikan, keselamatan, pemasaran, pengiklanan dan perkhidmatan arkib;

g. mana-mana pemeroleh berpotensi atau sebenar, penerima pindahan atau pemegang serah hak daripada perniagaan/ hak / aset kami atau mana-mana kegiatan korporat;

h. bank-bank dan institusi kewangan;

i. pembekal insurans;

j. mana-mana pembekal perkhidmatan lain yang menjalankan kerja bagi pihak kami; dan

k. pihak berkuasa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Akibat Keengganan / Kegagalan Menyediakan Data Peribadi

Pembekalan Data Peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan persetujuan anda atau kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi, kami tidak akan dapat memenuhi kewajipan kami berhubung dengan Tujuan.

Sila ambil perhatian bahawa kegagalan anda untuk memberikan Data Peribadi anda boleh menyebabkan yang berikut: -

a. ketidakupayaan kami untuk berkomunikasi dengan anda atau menyediakan perkhidmatan yang anda perlukan;

b. ketidakupayaan kami atau anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan berkanun;

c. ketidakupayaan kami untuk memberikan anda kemas kini berkenaan pelancaran terkini dan / atau produk kami;

d. ketidakupayaan kami untuk membuat atau terlibat dengan mana-mana kontrak dan / atau Perjanjian jual beli; dan

e. ketidakupayaan kami untuk merasmikan mana-mana tender / surat anugerah berkaitan dengan penjualan hartanah, produk dan / atau perkhidmatan kami.

Hak anda untuk mengakses, pembetulan, dan mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda

Pada bila- bila masa namun selepas penerimaan Notis ini, anda boleh membuat permintaan untuk mengakses Data Peribadi anda dan mendapatkan salinan pernyataan itu dengan mengemukakan permintaan itu secara bertulis.

Jika anda berpendapat bahawa Data Peribadi anda adalah tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap atau tidak dikemaskini, anda juga boleh membuat permintaan secara bertulis untuk membuat pembetulan. Jika anda tidak ingin menerima pemberitahuan dan bahan-bahan pemasaran dari kami atau ingin kami untuk berhenti pemprosesan Data Peribadi anda mengikut cara yang ditentukan, anda layak untuk mengemukakan permintaan bertulis bagi membuat apa-apa sekatan daripada pemprosesan Data Peribadi anda.

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda. Walau bagaimanapun kami berhak menolak permintaan anda dalam keadaan yang dibenarkan oleh undangundang. Sebarang permintaan, pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Data Peribadi itu boleh dikemukakan kepada kami secara bertulis, kepada alamat berikut: -

Ketua Unit Komunikasi Korporat

Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)
Level 1, Blok C, Dataran PHB Saujana Resort, Seksyen U2,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Telefon : +603-7849 2000

E-mel: pr@spnb.com.my

Laman web : www.spnb.com.my

Sila lengkapkan butiran seperti berikut dalam mana-mana permintaan bertulis anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda

a. Nama

b. nombor pengenalan; dan

c. nombor telefon;

Keselamatan Data Peribadi

Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi daripada kerosakan, akses yang tidak dibenarkan, kerugian akibat kemalangan dan penyalahgunaan. Kami juga memerlukan semua pemproses data kami untuk mengambil langkah-langkah keselamatan yang munasabah dalam pemprosesan Data Peribadi anda.

Integriti data

Anda dinasihatkan untuk mengambil initiatif untuk memeriksa kesahihan Data Peribadi anda. Apabila menerima permintaan bertulis anda untuk membuat pembetulan terhadap Data Peribadi anda, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk membetulkan Data peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap dan tidak dikemaskini kecuali kami berpendapat terdapat justifikasi untuk menolak permintaan anda.

Perubahan kepada Notis Perlindungan Data Peribadi

Kami berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Notis dikemaskini di laman web kami. Dengan terus berurusan dengan kami berikutan pengubahsuaian, kemaskini atau pindaan kepada Notis ini, anda dianggap telah menerima apa-apa ubahsuaian, kemaskini atau pindaan melainkan anda telah menyatakan dengan jelas keengganan anda secara bertulis kepada kami.

Penggunaan Bahasa

Notis ini dikeluarkan dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan di antara dua versi, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Syarikat Perumahan Negara Berhad
Level 1, Block C, Dataran PHB, Saujana Resort,
Seksyen U2, 40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

Di bawah pengurusan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Aduan dan maklumbalas

Ikuti kami di sosial media
Sistem Pengurusan Anti-Bribery
©2023 Syarikat Perumahan Negara Berhad.   Hakcipta Terpelihara